AKTUALNIE OBOWIĄZUJĄCE AKTY PRAWNE

1. Ustawa z dnia 15 marca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo o miarach (Dz.U. 2019 r., poz. 675), dalej zwana „ustawą”.

2. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz.U. 2019 r., poz. 816), dalej zwane „rozporządzeniem w sprawie stosowania”.

3. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie odliczania lub zwrotu kwot wydanych na zakup kas rejestrujących oraz zwrotu tych kwot przez podatnika (Dz.U. 2019 r., poz. 820), dalej zwane „rozporządzeniem w sprawie odliczeń”.

4. Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości I Technologii z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące (Dz.U. 2018 r., poz. 1206), dalej zwane „rozporządzeniem technicznym”. Akty prawne wymienione powyżej w punktach 1-3 obowiązują od dnia 1 maja 2019 r. Rozporządzenie techniczne obowiązuje od dnia 6 lipca 2018 r.

PRAWA I OBOWIĄZKI PODATNIKÓW STOSUJĄCYCH KASY ONLINE

1. Obowiązek stosowania kas online dla grup podatników wymienionych w ustawie. Podatnicy muszą rozpocząć ewidencję w terminie:

1.1. od dnia 1 stycznia 2020 r. – do: a) świadczenia usług naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów, w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania, oraz w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów, b) sprzedaży benzyny silnikowej, oleju napędowego, gazu przeznaczonego do napędu silników spalinowych;

1.2. od dnia 1 lipca 2020 r. – do: a) świadczenia usług związanych z wyżywieniem wyłącznie świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo, oraz usług w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania, b) sprzedaży węgla, brykietu i podobnych paliw stałych wytwarzanych z węgla, węgla brunatnego, koksu i półkoksu przeznaczonych do celów opałowych;

1.3. od dnia 1 stycznia 2021 r. – do świadczenia usług:

a) fryzjerskich,

b) kosmetycznych i kosmetologicznych,

c) budowlanych, d) w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów,

e) prawniczych,

f) związanych z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej – wyłącznie w zakresie wstępu.

Kasy online stosuje się tylko do ewidencji sprzedaży w zakresie podanym powyżej. Pozostali podatnicy mogą używać kas online do rejestracji sprzedaży na zasadzie dobrowolności, ale jak się na to zdecydują, to muszą wypełniać wszystkie obowiązki wynikające z ich stosowania.

Podstawa prawna: ustawa – 145b ust. 1 i 2.

2. Obowiązek zapewnienia połączenia kasy z CRK.

W przypadku stosowania kas online podatnik jest obowiązany do zapewnienia połączenia umożliwiającego kasie przesył danych do Centralnego Repozytorium Kas (CRK). Niemniej jednak, jeśli z przyczyn niezależnych od podatnika nie jest możliwe zapewnienie tego połączenia, to musi on prowadzić ewidencję sprzedaży na kasie rejestrującej i uzyskać zgodę naczelnika urzędu skarbowego na zapewnianie takiego połączenia w ustalonych odstępach czasowych. W celu uzyskania takiej zgody, podatnik jest obowiązany złożyć do naczelnika urzędu skarbowego wniosek, którego wzór stanowi załącznik nr. 2 do rozporządzenia w sprawie stosowania.

Podstawa prawna: ustawa – art. 111 ust. 3a pkt. 12 oraz ust. 3ab pkt. 2 ustawy rozporządzenie w sprawie stosowania – § 21

3. Odliczenia na kasy online. Od 1 maja 2019 r. podatnicy, którzy dopiero rozpoczynają ewidencję przy użyciu kas rejestrujących online, mają prawo do odliczenia kwoty 700 zł (netto), ale nie więcej niż 90% wartości kasy. Z odliczenia o którym mowa powyżej mogą również skorzystać podatnicy, którzy z mocy ustawy muszą rozpocząć ewidencję sprzedaży przy użyciu kas rejestrujących online, przy czym terminy podane w ustawie są terminami ostatecznymi rozpoczęcia używania kas online. Podatnicy mogą to zacząć robić wcześniej i korzystać z benefitów odliczenia.

Podstawa prawna: ustawa – art. 111 ust. 4 ustawy rozporządzenie w sprawie odliczeń – § 2

4. Leasing, najem, dzierżawa kas online. Podatnicy uzyskali możliwość stosowania kas, które otrzymali w wyniku podpisania umowy leasingi, dzierżawy lub najmu. Ma to jednak następujące konsekwencje:

4.1. Podatnik nie może skorzystać z ulgi na zakup kasy rejestrującej online.

4.2. Kasa musi posiadać „czystą” pamięć fiskalną i chronioną.

4.3. Podmiot oddający kasę w używanie, przez cały okres umowy, musi zapewnić wymianę pamięci fiskalnej i chronionej w przypadku awarii lub zapełnienia.

4.4. Podmiot oddający kasę w używanie przekazuje podatnikowi informację o nazwie i adresie serwisu prowadzącego oraz kopię lub oświadczenie o nabyciu kasy.

Podstawa prawna: ustawa – art. 111 ust. 3ca ustawy rozporządzenie w sprawie stosowania – § 20

PRAWA I OBOWIĄZKI PODATNIKÓW STOSUJĄCYCH KASY REJESTRUJĄCE

Informacja zawarta w tej części dotyczy stosowania wszystkich kas rejestrujących, niezależnie od ich rodzaju.

1. Nowy układ stawek VAT w urządzeniach fiskalnych. Wprowadzono nowy, obowiązkowy układ stawek podatku w urządzeniach fiskalnych. Wszystkie urządzenia fiskalne, fiskalizowane po dniu 1 maja 2019 r. muszą mieć zaprogramowane stawki VAT jak poniżej:

1.1. literze „A” – jest przypisana stawka podstawowa podatku w wysokości 22% albo 23%,

1.2. literze „B” – jest przypisana stawka obniżona podatku w wysokości 7% albo 8%,

1.3. literze „C” – jest przypisana stawka obniżona podatku w wysokości 5%,

1.4. literze „D” – jest przypisana stawka obniżona podatku w wysokości 0%,

1.5. literze „E” – jest przypisane zwolnienie od podatku,

1.6. literze „F” i „G” – są przypisane pozostałe stawki podatku, w tym wartość 0% (zero techniczne) o ile występuje.

Zwracamy uwagę, że podatnicy, którzy stosowali inny układ stawek VAT przed wejściem w życie rozporządzenia w sprawie stosowania, mają czas na ich zmianę do dnia 31 lipca 2019 r.

Podstawa prawna: rozporządzenie w sprawie stosowania – § 6 ust. 1 pkt 5 i 6, § 59

2. Oświadczenia osób prowadzących ewidencję sprzedaży przy użyciu kas rejestrujących.

Nowo zatrudnione osoby przez podatnika, które będą prowadzić ewidencję sprzedaży na kasie rejestrującej, muszą składać oświadczenia, że zapoznały się z informacjami o zasadach ewidencji sprzedaży przed jej rozpoczęciem. Wszyscy pozostali, którzy już taką ewidencję prowadzili przed 1 maja 2019 r., muszą złożyć takie oświadczenia do dnia 31 maja 2019 r.

Ww. oświadczenia sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla podatnika i osoby prowadzącej ewidencję sprzedaży na kasie rejestrującej.

Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr. 1 do rozporządzenia w sprawie stosowania.

Podstawa prawna: rozporządzenie w sprawie stosowania – § 6 ust. 3-6, § 58

3. Przeglądy techniczne.

3.1. Podatnik jest obowiązany do poddawania używanych kas obowiązkowym przeglądom technicznym przez podmiot prowadzący serwis.

3.2. Przeglądy techniczne wykonuje się nie rzadziej, niż co 24 miesiące, przy czym datę pierwszego przeglądu technicznego liczy się od daty fiskalizacji kasy.

3.3. Podatnik, który zawiesił działalność gospodarczą, może nie wykonać przeglądu technicznego kasy, ale musi to zrobić po wznowieniu działalności, przed ponownym rozpoczęciem ewidencji na kasie rejestrującej.

3.4. Przeglądy techniczne dla kas wynajmowanych, dzierżawionych, w leasingu, etc. są wykonywane w terminach jak powyżej, ale dodatkowo pierwszy przegląd techniczny musi zostać wykonany po objęciu kasy w używanie, ale przed dniem fiskalizacji.

3.5. Kara pieniężna za niewykonanie przeglądu technicznego wynosi 300 zł (z mocy ustawy).

3.6. Serwisant musi dokonać przeglądu technicznego w ciągu trzech dni od otrzymania zgłoszenia podatnika.

Podstawa prawna: ustawa – art. 111 ust. 3a pkt 11, ust. 6, ust. 6ka rozporządzenie w sprawie stosowania – § 9 ust. 1 pkt 4, § 51 ust. 4, § 54

4. Odliczenia na kasy z elektroniczną lub papierową kopią paragonu.

Z mocy ustawy od 1 maja 2019 r. podatnicy nie mogą już korzystać z odliczeń na zakup kasy z elektroniczną lub papierową kopia paragonu. Ustawa wymienia wyłącznie podatników stosujących kasy online.

5. Odczyty i wymiany pamięci fiskalnych.

5.1. Odczytu pamięci fiskalnej (np. z powodu zapełnienia pamięci fiskalnej) dokonuje podatnik przy udziale serwisanta. Nie jest do tego potrzebna obecność pracownika urzędu skarbowego.

5.2. Podatnik przekazuje protokół odczytu (wzór protokołu odczytu pamięci fiskalnej stanowi załącznik nr. 4 do rozporządzenia w sprawie stosowania) wraz z raportem rozliczeniowym do swojego urzędu skarbowego (w przypadku likwidacji kasy składa również wniosek o wyrejestrowanie kasy z ewidencji kas). Termin: 5 dni od dnia wykonania odczytu.

5.3. W przypadku, gdy nie można dokonać odczytu pamięci fiskalnej, serwis wysyła kasę do serwisu głównego w celu dokonani odczytu pamięci fiskalnej. Serwis główny sporządza protokół i odsyła kopię protokołu do podatnika, a oryginał do właściwego dla podatnika urzędu skarbowego. Podatnik ma 5 dni na wyrejestrowanie kasy od dnia otrzymania kopii protokołu.

5.4. Przy wymianie pamięci fiskalnej podatnik nie wysyła do US żądania wyrejestrowania kasy.

Podstawa prawna: rozporządzenie w sprawie stosowania – § 31-36, § 46

6. Zmiana serwisu prowadzącego. Podatnik może zmienić serwis prowadzący bez zgody serwisu głównego, ale jest to obwarowane następującymi warunkami:

6.1. Podatnik musi wybrać podmiot prowadzący serwis z wykazu serwisantów publikowanego w Biuletynie Informacji Publicznej Ministra Finansów.

6.2. W ciągu 5 dni od dokonania zmiany podatnik jest zobowiązany powiadomić serwis główny o dokonanej zmianie. Dodatkowo, w ciągu 5 dni od dnia dokonania zmiany, nowy serwis podatnika jest obowiązany do powiadomienia naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla podatnika o dokonanej zmianie.

Przepis dotyczący zmiany serwisu prowadzącego wchodzi w życie w dniu 1 lipca 2019 r.

Podstawa prawna: rozporządzenie w sprawie stosowania – § 9 ust. 3-4, § 53, § 60